DREAMERSLAND FESTIWAL 2024

✥  NATURA RYTMU ✥  – warsztaty muzyczne z Xenia Uranova.

na festiwalu  Dreamersland  2024 (jest to miejsce, gdzie muzyka, różnorodność kultur, świadomość i sztuka łączą się, tworząc performatywną, interaktywną platformę. To Kolektywny Retreat zanurzony w pięknie natury, Festiwal pulsujący interdyscyplinarnością i plemiennym tchnieniem.

Rytm jest prastarym środkiem ekspresji. Pojawia się zarówno w drganiu atomów, w cyklach pór roku, cyklach obrotu ziemi wokół słońca, w obrotach wskazówki zegara, obrotach ziemi wokół własnej osi. Nie ma żadnej części kreacji, która by go nie zawierała. Wszystko ma rytm i gdy jesteśmy w synchronii z nim – Życie płynie! Poprzez rytm możesz znaleźć spokój w chaosie i harmonię w niezgodzie.

 Xenia Uranova jest założycielką pierwszej w Polsce szkoły gry na bębnach obręczowych. Od 2013 roku dzieli się zdobytymi doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami o naturze rytmu i światowych tradycjach muzyki. W dorobku ma wiele przeprowadzanych warsztatów, w Polsce i za granicą. Pobierała nauki od światowej sławy mistrzów. Szczególnym nauczycielem stał się dla niej Zohara Fresco. Inspiracje czerpała ze szkoły afrykańskiej, indyjskie, arabskiej, irańskiej. Jej misją jest przywracanie naturalnego stanu i stosunku do twórczości (szczególnie muzyki) jako jednej z najstarszych form współ-bycia z innymi i ze sobą. Mówi o sobie praperformerka, muzyk, podróżniczka, trenerka rytmu, animatorka kultury, entuzjastka terapii dźwiękiem i pracy z ciałem . Kocha Naturę i popiera holistyczny sposób bycia.

https://xeniauranova.com/ oraz https://www.youtube.com/@naturarytmu

✥ Na warsztatach poruszymy zagadnienia ✥ :

Do czego zdolne są ręce, nogi i całe ciało? Co to wszystko ma wspólnego z muzyką? Czym jest technologia transu, puls? Jak komponować własne rytmy? Jak liczyć rytmy? Jak grać bez nut? Za pomocą łatwych, wesołych i skutecznych technik z różnych tradycji muzycznych opanujemy kwestie rytmu we własnym ciele oraz współtworzeniu w grupie. Tą wiedzę możecie przełożyć na swoją codzienność. Podczas zajęć oswoimy również techniki gry na jednym z najstarszych instrumentów świata – bębnie obręczowym. Zabierz ze sobą wszelaki instrument perkusyjny. Po warsztatach zapowiada się jam session. Mile widziane słyszalne będą na nim również instrumenty melodyczne i glos.


“THE NATURE OF RHYTHM” – Music workshops with Xenia Uranova
Rhythm is an ancient means of expression. It appears in the vibration of atoms, the cycles of the seasons, the Earth’s orbit around the sun, the movements of clock hands, and the rotation of the Earth on its axis. There is no part of creation that does not include it. Everything has a rhythm, and when we are in sync with it, life flows! Through rhythm, you can find peace in chaos and harmony in discord.

✥  Xenia Uranova a is the founder of the first school in Poland for playing frame drums. Since 2013, she has been sharing her experiences, knowledge, skills, and competencies about the nature of rhythm and global music traditions. She has conducted many workshops, both in Poland and abroad, and has studied with world-renowned masters. Zohara Fresco, in particular, became a significant teacher for her. Her inspirations come from African, Indian, Arab, and Iranian schools. Her mission is to restore the natural state and relationship to creativity (especially music) as one of the oldest forms of co-existence with others and oneself. She describes herself as an ancient performer, musician, traveler, rhythm trainer, cultural animator, sound therapy enthusiast, and body worker. She loves Nature and supports a holistic way of life.

https://xeniauranova.com/ and https://www.youtube.com/@naturarytmu

✥ During the workshops, we will explore the following topics:

What are the hands, legs, and the entire body capable of? What does all this have to do with music? What is trance technology, pulse? How to compose your own rhythms? How to count rhythms? How to play without music notes? Through easy, joyful, and effective techniques from various musical traditions, we will master the issues of rhythm in our own bodies and in group co-creation. This knowledge can be translated into your daily life. We will also familiarize ourselves with techniques for playing one of the oldest instruments in the world – the frame drum. Bring any percussion instrument with you. A jam session is expected after the workshops, where melodic instruments and voices are also welcome.

Dreamersland is an Artistic Nexus, where music, cultural diversity, consciousness, and art converge to create a performative, interactive platform. It is a Collective Retreat immersed in the beauty of nature, a Festival pulsating with interdisciplinarity and tribal breath.